Exercicis d'estructures de control repetitives en Python

De binefa.com
Salta a la navegació Salta a la cerca

estRep01) Demaneu un número pel teclat i mostreu la seva taula de multiplicar, emprant while.

estRep02) Demaneu un número pel teclat i mostreu la seva taula de multiplicar, emprant for.

estRep03) Feu una aplicació que demani un número i calculi el seu factorial (El factorial d'un número és el producte de tots els enters des d'1 fins al propi número (es representa pel número seguit d'un signe d'exclamació. Per exemple: 5! = 1x2x3x4x5 = 120)

estRep04) Feu una aplicació que permeti endevinar un número. En primer lloc l'aplicació sol·licita el número enter a endevinar. A continuació va demanant números i va responent si el número a endevinar és major o menor que l'introduït. El programa acaba quan s'encerta el número.

estRep05) Feu un programa que mostri la taula de multiplicar dels números 1, 2, 3, 4 i 5. Feu servir una estructura repetitiva dins d'una altra estructura repetitiva.

estRep06) Feu un programa que digui si un número introduït pel teclat és o no primer. Un nombre primer és aquell que només és divisible entre ell mateix i la unitat.