Distribució de M07UF1, M09UF2, M09UF3, M15UF1 i M13 al curs 2021-2022 de 2n de DAM

De binefa.com
Salta a la navegació Salta a la cerca

Organització[modifica]

caption

Presentació de les UF

Normes i avaluació[modifica]

Normes[modifica]

Aquest tros és un extracte de la guia de l'alumne 2018-2019 (vigent al curs 2019-2020):

L'assistència a les activitats lectives és un deure dels alumnes. L'assistència dels alumnes és la condició necessària que permet l'aplicació de l'avaluació contínua.

Per al bon funcionament de les activitats del centre, cal que la puntualitat sigui respectada rigorosament per tothom.

Es comptarà com a falta d'assistència a classe l'absència d'aquell alumne que no ha pogut entrar perquè hi arriba tard:

• Entre 5 minuts i ½ hora, es comptarà ½ hora de falta d'assistència.

• Més de ½ hora es comptarà 1 hora de falta d'assistència.

• La resta de forma anàloga en fraccions d'1 hora.

Avaluació[modifica]

Els alumnes seran avaluats de forma contínua, sempre que la seva assistència a la unitat formativa sigui superior o igual al 75%. Per tant, si les faltes d'assistència superen el 25% de les hores corresponents a la unitat formativa, l'alumne perd el dret a l'avaluació contínua en convocatòria ordinària.

Com a avaluació continuada, s'entén el conjunt d'activitats i/o exercicis que es realitzen dins les classes i els exàmens parcials que es proposen dins de cada unitat formativa. En cap cas l'alumne perdrà el dret a l'avaluació en segona convocatòria (extraordinària).

De manera general, i si no s'indica expressament el contrari a les presentacions de les UF, els exercicis i projectes compten un 40% de la nota i els exàmens (que tenen com a funció demostrar l'autenticitat de creació dels exercicis, així com de l'assoliment de competències i resultats d'aprenentatge) un 60%. En cas de que la unitat formativa estigui repartida en diversos trimestres, els darrers exàmens tindran més pes que els anteriors.