Introducció a C - 2a part

De binefa.com
La revisió el 14:40, 14 oct 2021 per 172.18.0.2 (discussió) (Es crea la pàgina amb «Al [http://www.xtec.cat/formaciotic/ateneu_historic/materials/td97/d97m2/d97m2te.htm resum teòric del mòdul 2 del d97] destaquem: = Tipus de variables = = Constant...».)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a la navegació Salta a la cerca

Al resum teòric del mòdul 2 del d97 destaquem:

Tipus de variables

Constants

12312 constant tipus int
54154551145 constant no vàlida
54154551145. constant tipus double
1.25f constant tipus float
1.25l constant tipus long double

Operadors

Operadors aritmètics:

- Canvia el signe (és un operador unari, és a dir, actua només sobre un operant)
+ Suma 
- Resta
* Producte
/ Divisió
% Residu (residu de la divisió entera)
& i a nivell de bit
| o a nivell de bit
~ Negador a nivell de bit

Operadors d'assignació

nom_variable = expressió;
a = a+1;
a += b significa a = a + b
a -= b significa a = a – b
a *= b significa a = a * b
a /= b significa a = a / b
a %= b significa a = a % b

Operadors incrementals

a = 2;
b = a++;       /* a = 3 i b = 2 */
b = ++a;       /* a = 3 i b = 3 */
  • Operadors relacionals:
== Igual que (no confondre amb l'operador d'assignació =)
< Menor que
> Major que
<= Menor o igual que
>= Major o igual que
!= Diferent que

Operadors lògics

! Negador a nivell de valor lògic (0 es fals. Qualsevol altra número és cert)
&& i lògica
|| o lògica

Altres operadors

unari: + no fa res, però serveix com a complement de l'operador unari -.
sizeof(): torna la mida del tipus, variable o expressió introduït com argument.
, (coma): serveix per avaluar expressions múltiples. El seu ús més freqüent és en expressions de la sentència for.

Expressions

(a-b*2.0)||(c!=a)

Jerarquia de les operacions

Conversions de tipus implícites i explícites (casting)

Sentències

Una sentència en C és una unitat executable com pot ser una assignació o una crida a una funció. Una sentència pot ser simple o composta.

Sentències simples

Les sentències simples acaben amb el caràcter ; (punt i coma).

Sentències compostes

Les sentències compostes són un conjunt de sentències simples agrupades dintre de claus {}. Una sentència composta també es coneix amb el nom de bloc.

Directives del preprocessador: #include i #define

Funcions

Declaració de funcions

Implementació de funcions